เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

604,801

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

601,368

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,638

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,966

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์