เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

614,524

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

610,026

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,827

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,726

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์