เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

618,330

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

614,293

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,742

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,557

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์