เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

595,396

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

593,032

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,369

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,677

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์