เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

613,407

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

609,147

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,726

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,339

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์