เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

569,351

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

569,531

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

4,965

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

9,384

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์