เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

606,773

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

602,977

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,690

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,277

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์