เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

600,745

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

599,119

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,404

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,269

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์