เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

606,774

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

602,978

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,690

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,277

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์