เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

592,765

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

589,956

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,350

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,777

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์