เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

595,479

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

591,776

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,354

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,772

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์