เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

598,662

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

596,653

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,517

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,571

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์