เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

616,761

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

612,655

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,701

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,446

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์