เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

600,440

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

599,856

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,450

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,350

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์