เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

611,177

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

606,995

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,723

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,440

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์