เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

602,267

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

598,816

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,564

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,872

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์