เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

598,281

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

597,348

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,482

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,478

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์