เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

598,944

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

595,353

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,447

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,805

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์