เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

608,423

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

604,302

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,718

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,355

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์