เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

591,688

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

588,313

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,328

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,797

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์