เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

597,619

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

595,970

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,372

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

10,184

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์