เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

567,338

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

567,524

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

4,948

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

9,322

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์