เกี่ยวกับระบบจำนวนเกษตรกร

617,732

จำนวนเกษตรกร
จำนวนฟาร์มเลี้ยง

613,910

จำนวนฟาร์มเลี้ยง
จำนวนโรงเพาะฟัก

5,778

จำนวนโรงเพาะฟัก
จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

11,639

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง

บริการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์